Friday, July 31, 2009

雷祖考究(一):先天尊神 - 雷祖


执 笔 人: 陈 耀 庭

雷 祖 的 由 来 : 雷 祖 , 即 九 天 应 元 雷 声 普 化 天 尊 , 或 称 九 天 应 元 雷 声 普 化 真 王 。 据 《 无 上 九 霄 玉 清 大 梵 紫 微 玄 都 雷 霆 玉 经 》 称 , 雷 祖 是 浮 黎 元 始 天 尊 第 九 子 玉 清 真 王 的 化 身 。 也 有 说 是 轩 辕 黄 帝 升 仙 以 後 成 为 雷 精 , 主 雷 雨 之 神 。 雷 祖 为 其 封 号 。 雷 祖 居 於 神 霄 玉 府 , 在 碧 霄 梵 气 之 中 , 去 雷 城 有 二 千 三 百 里 。 雷 城 是 天 庭 行 雷 之 所 , 高 八 十 一 丈 , 左 有 玉 枢 五 雷 使 院 , 右 有 玉 府 五 雷 使 院 。 天 尊 前 有 雷 鼓 三 十 六 面 , 由 三 十 六 神 司 之 。 行 雷 之 时 , 雷 祖 击 鼓 一 下 , 即 时 雷 公 雷 师 兴 发 雷 声 。 雷 部 有 神 三 十 六 名 , 皆 当 时 辅 相 有 功 之 臣 。 明 代 小 说 《 封 神 演 义 》 则 称 闻 仲 为 九 天 应 元 雷 声 普 化 天 尊 , 其 率 领 之 雷 部 催 云 助 雨 护 法 天 君 共 有 二 十 四 名 。 其 中 有 道 观 内 常 有 供 奉 的 律 令 大 神 邓 元 帅 忠 , 银 牙 耀 目 辛 天 君 环 , 飞 捷 报 应 张 使 者 节 , 左 伐 魔 使 苟 元 帅 章 , 右 伐 魔 使 毕 元 帅 环 等 天 将 , 还 有 陶 天 君 荣 、 庞 天 君 洪 、 秦 天 君 完 、 赵 天 君 江 、 董 天 君 全 、 袁 天 君 角 等 等 。

职 能 : 雷 公 、 雷 神 的 崇 拜 , 古 已 有 之 。 但 是 , 在 神 系 中 设 置 雷 部 , 并 由 九 天 应 元 雷 声 普 化 天 尊 主 其 事 , 当 是 北 宋 末 年 的 事 。 北 宋 时 期 , 道 教 神 霄 、 清 微 诸 派 , 崇 尚 施 行 雷 法 , 於 是 , 雷 之 功 能 不 仅 在 於 施 雨 , 而 且 扩 大 到 了 主 天 之 祸 福 , 持 物 之 权 衡 , 掌 物 掌 人 , 司 生 司 杀 。 《 九 天 应 元 雷 声 普 化 天 尊 玉 枢 宝 经 》 就 称 , 要 对 「 不 忠 君 王 , 不 孝 父 母 , 不 敬 师 长 」 者 , 即 付 五 雷 斩 勘 之 司 , 先 斩 其 神 , 後 勘 其 形 , 以 致 勘 形 震 尸 , 使 之 崩 裂 。

奉 祀 : 《 明 史 》 的 《 礼 志 》 称 , 「 雷 声 普 化 天 尊 者 , 道 家 以 为 总 司 五 雷 , 又 以 六 月 二 十 四 日 为 天 尊 现 示 之 日 , 故 岁 以 是 日 遣 官 诣 显 灵 宫 致 祭 」 。 道 教 的 主 要 宫 观 大 多 供 奉 雷 祖 。 每 逢 六 月 二 十 四 日 有 道 教 徒 进 庙 烧 香 , 祈 福 消 灾 。 道 教 正 一 派 在 一 些 大 型 斋 醮 礼 仪 中 常 设 有 雷 祖 的 神 位 , 并 在 科 仪 中 有 召 请 雷 部 诸 天 君 的 内 容 。

资料来源:中国国学网 编辑:witkey
http://www.sanyapark.com/detail.asp?ID=1707
http://bucuo.com.cn/detail/5969289/xiantianzunshen-leizu.html

No comments:

Post a Comment